Den här integritetspolicyn innehåller information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa igenom vår integritetspolicy noggrant innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Innehåll
1. Centrala begrepp
2. Saatchi & Saatchi AB är personuppgiftsansvarig
3. Vilka typer uppgifter samlar vi in och behandlar?
4. Syfte med insamlingen av uppgifterna
5. Uppgifter från andra källor
6. Samtycke till fortsatt kontakt
7. Hur länge sparas uppgifterna?
8. Vem kommer att behandla uppgifterna?
9. Var förvaras uppgifterna?
10. Skydd av dina personuppgifter
11. Användning av personuppgiftsbiträden
12. Dina rättigheter som registrerad
13. Tillsynsmyndighet
14. Kontaktuppgifter SAATCHI & SATCHI

1. Centrala begrepp
Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och mail-adress.

Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel insamling, analysering, registrering och lagring. Vidare måste det finnas en rättslig grund för tillåten behandling. I rekryteringssammanhang är den rättsliga grunden samtycke.
Enligt dataskyddsförordningen ska ett samtycke vara en otvetydig viljeyttring som lämnas individuellt av kandidater för en särskild behandling efter att kandidaten fått information om ändamålet med personuppgiftsbehandling. Ett samtycke kan när som helst återkallas av den registrerade. Det ska vara lika lätt att återkalla ett samtycke som att lämna ett samtycke.

Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning och GDPR.
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

2. MMS Communications Sweden AB är personuppgiftsansvarig
Saatchi & Saatchi AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

3. Vilka uppgifter samlar vi in och behandlar?
När du registrerar en spontanansökan via vår hemsida eller söker en utannonserad tjänst kan du bli ombedd att lämna ifrån dig personuppgifter. Beroende på situation och var i urvalsprocessen vi befinner oss kan vi komma att be om och behandla följande personuppgifter:
• För- och efternamn
• E-postadress
• Telefonnummer
• Kompetensbaserad lämplighet för tjänst (ex. arbetslivserfarenhet, utbildningar och språkkunskaper)
• Referenser (för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, yrkestitel och arbetsplats)
• Intyg och betyg
• Resultat från arbetstester
• Portfolio
• Korrespondens mellan dig och oss

SAATCHI & SATCHI kommer inte aktivt att samla in eller behandla känsliga personuppgifter (såsom fullständigt personnummer, religiös uppfattning, politiska åsikter eller medlemskap i fackförening) som saknar relevans för rekrytering. Det är därför viktigt att du som kandidat inte lämnar sådana känsliga personuppgifter eller uppgifter som saknar relevans för de tjänster du söker.

Det är även viktigt att du informerar eventuella referenser om att deras personuppgifter har lämnats till SAATCHI & SATCHI.

4. Syfte med insamling av uppgifterna
Vi ber om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att:
• Kontakta dig till följd av den ansökan du skickat in och/eller förmedla information om vakanser.

Övriga uppgifter som du ger ifrån dig används för följande ändamål:
• Vid spontanansökningar används uppgifterna för att avgöra huruvida din profil matchar ett arbetsbehov som inte utannonseras som en vakans. Uppgifterna kan också sparas för eventuella framtida behov som matchar din profil.
• Vid utannonserade tjänster används uppgifterna för att avgöra huruvida din profil matchar den utannonserade vakansen. Uppgifterna kan också sparas för eventuella framtida behov som matchar din profil.

5. Uppgifter från andra källor
Vi kan komma att komplettera dina registrerade uppgifter baserat på offentligt tillgänglig information, exempelvis uppgifter som lagts upp i sociala medier. När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera andra personuppgifter om dig som du eventuellt har lämnat till oss tidigare i andra sammanhang.

6. Samtycke till fortsatt kontakt
När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt de syften angivna ovan godkänner du att:
• Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy
• Vi får kontakta dig via e-post eller telefon gällande sökt tjänst och/eller framtida vakanser

7. Hur länge sparas uppgifterna?
Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge det är nödvändigt ur ett rekryteringssyfte eller har rättslig grund, maximalt två år efter avslutad rekryteringsprocess. Därefter raderar vi uppgifterna.

8. Vem kommer att behandla uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att behandlas av ett begränsat antal personer inom företaget som är rekryterande chefer och/eller utvalda medarbetare som arbetar i det rekryterande teamet. Även avdelningarna för Human Resources och Office Management kan få ta del av uppgifterna vid behov.

9. Var förvaras uppgifterna?
Din data lagras enbart på SAATCHI & SATCHIs godkända IT-miljö där endast utvalda personer i enlighet med punkt 8 har tillgång till dina personuppgifter.

10. Skydd av dina personuppgifter
SAATCHI & SATCHI har vidtagit en rad säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och för att undvika olovlig tillgång, obehörig behandling och missbruk. Exempelvis är tillgången till SAATCHI & SATCHIs godkända IT-miljö begränsad till de personer som nämns i punkt 8. Dessa personer är även informerade om vikten av att upprätthålla säkerheten för personuppgifter. Det finns även interna rutiner som bland annat reglerar användningen av lösenord och arbete som sker utanför kontoret. SAATCHI & SATCHI övervakar kontinuerligt sina system för att upptäcka sårbarheter och för att skydda dina personuppgifter.

11. Användning av personuppgiftsbiträden
I vissa situationer kan det vara nödvändigt för SAATCHI & SATCHI att anlita andra parter, exempelvis rekryteringsbyråer, för att kunna genomföra rekryterings- och urvalsprocesser. I de fall vi delar dina personuppgifter vidtas alla rimliga legala, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att säkerställa att skyddsnivån är i enlighet med GDPR. Exempelvis träffas så kallade personuppgiftsbiträdesavtal om extern part blir personuppgiftsbiträde åt SAATCHI & SATCHI (personuppgiftsansvarig). I dessa fall kommer personuppgiftsbiträdet att enbart behandla de överförda personuppgifterna i enlighet med SAATCHI & SATCHIs instruktioner. SAATCHI & SATCHI ingår skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa följer SAATCHI & SATCHIs instruktioner och krav.

12. Dina rättigheter som registrerad
Rätt till registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i form av ett registerutdrag.

Rätt till rättelse
Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.

Rätt till återkallande av samtycke
Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke avseende att vi behandlar dina personuppgifter. Drar du tillbaka ditt samtycke kommer vi att ta bort de uppgifter vi har om dig.

Rätt till begränsning
Du kan begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Exempelvis till dess att vi har hunnit rätta en personuppgift på din begäran.

Rätt till dataportabilitet
Du har som registrerad rätt till dataportabilitet (överföring av personuppgifter) om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Nyttja dina rättigheter
Vill du nyttja någon av ovanstående rättigheter tar du kontakt med oss på jonas.bjorlin@saatchi.com. Du behöver då skicka en elektronisk kopia på ett signerat dokument med din förfrågan (det räcker inte med ett e-mail utan signatur måste framgå). Vi kommer att besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

13. Tillsynsmyndighet
Datainspektionen är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Datainspektionen, se www.datainspektionen.se

14. Kontaktuppgifter till SAATCHI & SAATCHI
SAATCHI & SATCHI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

Saatchi & Saatchi AB
Drottninggatan 95 A
113 620 Stockholm

Telefonnummer: 08 505 717 00
Organisationsnummer: 556614-3565
Mail: jonas.bjorlin@saatchi.se